همایش دانشجویی فلسفه

«نخستین همایش سالانه دانشجویی فلسفه در ایران» در ۲۷ آبان ۱۳۹۳ به همت گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس و به ویژه با پیگیری های دکتر محمدسعیدی مهر و دکتر داود حسینی برگزار شد. گزارش و بازتاب های نخستین همایش را اینجا ببینید.

دومین همایش سالانه دانشجویی فلسفه در ایران» در ۲۸ آبان ۱۳۹۴ با پیگیری گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس و مشارکت انجمن علمی فلسفه دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد. تصاویر، گزارش و بازتاب های دومین همایش را اینجا ببینید.

 تصاویر سومین دور همایش دانشجویی فلسفه در سال ۱۳۹۵٫ 

 چهارمین همایش دانشجویی فلسفه

 

(جدید)