آشنایی با گروه فلسفه

در این بخش اطلاعات درباره استادان، دانشجویان، دوره ها و برنامه های گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس تهران خواهید یافت. برای توضیح بیشتر درباره هر کدام روی عنوان کلیک کنید.

افراد

i

دوره ها

دکتری کارشناسی ارشد
  • فلسفه (زمینه مطالعاتی مشاء)
  • حمکت متعالیه
  • فلسفه علم
    • معرفی دوره
    • منابع آزمون

 

  • فلسفه غرب
  • فلسفه-منطق