همایش دانشجویی فلسفه رویدادی است که هر ساله مقارن با روز جهانی فلسفه در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌گردد. این همایش همه حوزه‌های فلسفه را پوشش می‌دهد و ارائه‌دهندگان صرفا دانشجویان هستند.

نخستن همایش دانشجویی فلسفه در سال 1393 به همت گروه فلسفه و انجمن علمی دانشجویی فلسفه دانشگاه تربیت مدرس برگزار گردید.

 

نخستین همایش دانشجویی فلسفه (1393)

دومین همایش دانشجویی فلسفه (1394)

سومین همایش دانشجویی فلسفه (1395)

چهارمین همایش دانشجویی فلسفه (1396)

پنجمین همایش دانشجویی فلسفه