درباره ما

logo

«مجله فلسفه» عنوان وبگاه و فصلنامه انجمن علمی فلسفه دانشگاه تربیت مدرس تهران است. در اینجا اطلاعاتی درباره دانشگاه تربیت مدرس، گروه فلسفه، دانشجویان و فعالیت های آنها ارائه می شود. همچنین محتواهایی که در برنامه های انجمن علمی آماده می شوند در این سایت بارگذاری خواهند شد. «همایش دانشجویی فلسفه» و «مجله فلسفه» از جمله این فعالیت ها هستند.

tmu.philosophy@gmail.com

ا

ا

 مشاور: دکتر داود حسینی

 دبیر انجمن علمی: سینا سالاری خرّم

  اعضاء: امیرحسین زادیوسفی، حاتم معلم، سید محسن اسلامی

با تشکر از کسانی که در دروه های قبل عضو اصلی انجمن بوده اند: هما رنجبر، سپیده ظفرخواه، حسام محمدی، محسن حائری

، حسا

Here at “Majale Falsafe” you can find information about Philosophy Department at Tarbiat Modares University (TMU) and contents produced by its faculty members or students. This blog belongs to Philosophy Student Association at TMU. Biannual Journal of “Majale Falsafe” and “Student Conference of Philosophy” are among our special activities.

tmu.philosophy@gmail.com