«مجله فلسفه» مجله تخصصی انجمن علمی دانشجویی فلسفه دانشگاه تربیت مدرس است.

صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی فلسفه

مدیر مسئول: سینا سالاری خرّم

سردبیر: کسری فارسیان

ترتیب انتشار: دوفصلنامه

ارتباط با سردبیر: tmu.philosophy@gmail.com

 

مجله فلسفه ـ شماره 001 ـ بهار و تابستان 1395