سمینارهای دوهفتگی ترم پاییز ۱۳۹۵ (فارسی و انگلیسی)

farsautumn1395

englishautumn1395

 

http://jphil.ir/?p=366